Linder & Partners Personuppgiftspolicy

Linder & Partners Personuppgiftspolicy

Hantering av personuppgifter

Nedan följer en beskrivning av hur och varför Linder & Partners AB behandlar personuppgifter för sina kunder.

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person, t.ex. uppgifter som kan identifiera den fysiska personen genom ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift, eller online-identifikationer.

Linder & Partners behandlar personuppgifter som är nödvändiga för att kunna agera som pensions- och försäkringsrådgivare och försäkringsförmedlare och ge våra kunder relevanta råd anpassade för deras situation. Uppgifterna behandlas i enlighet med GDPR.

Om Linder & Partners upptäcker en säkerhetsöverträdelse som kan utgöra en allvarlig risk för våra kunders rättigheter, rapporterar Linder & Partners detta i enlighet med dataskyddsregelverket.

Varför och hur behandlar Linder & Partners personuppgifter?

Syftet med Linder & Partners behandling av kundens personuppgifter är att identifiera kunden och ge underlag för Linder & Partners uppdrag som rådgivare. Linder & Partners använder system med tillräcklig säkerhet för att lagra och behandla personuppgifter, exempel är inloggning via bank-id, kryptering av e-post och att samtliga anställda hos Linder & Partners omfattas av sekretessavtal.

Vilka personuppgifter behandlar Linder & Partners?

Uppgifter som Linder & Partners behandlar kan kategoriseras enligt följande:

 • Uppgifter såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress och personnummer.
 • Uppgifter om kundens behov av försäkring:
  • Ekonomisk situation
  • Arbetssituation
  • Familjesituation
  • Målsättningar
  • Försäkringsskydd
  • Finansiella placeringar
  • Känsliga personuppgifter, så som enklare hälsoinformation samt i vissa fall facklig anslutning (se information nedan)
 • Personuppgifter som syftar till att uppfylla kraven i lagen om undvikande av penningtvätt.
 • Information som är nödvändig för att utföra kontroll mot EU:s sanktionslistor.

Vilka behandlingsgrunder använder vi?

Vissa personuppgifter är nödvändiga att behandla för att uppfylla det uppdrag Linder & Partners har. Detta gäller bland annat namn och kontaktuppgifter samt uppgifter som ligger till grund för behovsanalys och rådgivning.

Känsliga uppgifter hanteras sparsamt och endast när det kan motiveras för vårt uppdrag. Exempel på detta kan vara facklig tillhörighet för att kunna hämta information om eventuell tecknad gruppförsäkring, enklare hälsoinformation som besvaras av kund på individuella val som görs i samband med rådgivning.

I det fall kund lämnar fullständig hälsodeklaration, i samband med tecknande av försäkring, sparas aldrig kopia hos Linder & Partners utan vidarebefordras endast till berört försäkringsbolag.

Information om sjukskrivningar kan lämnas av arbetsgivare för att säkerställa att rätt försäkringsskydd för berörd anställd gäller.

Vem levererar Linder & Partners personuppgifter till?

Personuppgifter används endast för att utföra avtalat uppdrag. Om det är nödvändigt för Linder & Partners att använda ett personuppgiftsbiträde, behandlar personuppgiftsbiträdet endast personuppgifter efter detaljerade instruktioner från Linder & Partners. Detta för att säkerställa kundens rättigheter och skydda kundens integritet. Eventuella tredje parter som mottar personuppgifter från Linder & Partners omfattas även av sekretessavtal. Exempel på Personuppgiftsbiträde Linder & Partners använder sig av avser drift av IT-system.

Uppgifter kan lämnas till offentliga myndigheter om det krävs enligt lag.

Marknadsföring

Linder & Partners kan komma att behandla kunders personuppgifter för att marknadsföra sina tjänster, i den mån Linder & Partners bedömt att sådan rätt föreligger efter genomförd intresseavvägning. Detta gäller endast om inte kund meddelat Linder & Partners att kunden inte önskar bli mottagare av marknadsföring.

Hur länge lagrar Linder & Partners personuppgifter om kunderna?

Linder & Partners lagrar inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen. Enligt lagen om försäkringsförmedling samt lagen om försäkringsdistribution måste dock uppgifterna sparas i 10 år efter det senaste rådgivnings-tillfället.

Kunds rätt till insyn, rättning, radering och dataöverföring

Insyn

Kund har rätt att få insyn i de uppgifter vi behandlar. Det innebär att kunden har rätt att få veta vilket syfte och behandlingsgrund Linder & Partners använder sig av, vilka uppgifter om kund som Linder & Partners behandlar, vilka mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna vidareförmedlats till, vilken tid personuppgifterna lagras samt var uppgifterna inhämtats ifrån.

Rätt att kräva rättning och radering

Om kund tror att Linder & Partners har registrerat uppgifter om kunden som är oriktiga eller ofullständiga, har kund alltid rätt att begära rättelse av de aktuella personuppgifterna.

Kund kan kräva att Linder & Partners tar bort personuppgifter om uppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla syftet med behandlingen eller det inte finns laglig grund för detta.

Rätt till dataöverföring

Kund har rätt att begära ut de personuppgifter Linder & Partners har lagrat om kund. Kund har också rätt att kräva att Linder & Partners överför sådana personuppgifter till exempelvis en annan rådgivare.

Överföringen gäller bara sådana personuppgifter som kund själv har lämnat. Om Linder & Partners har lämnat ett råd till kund kan kund inte begära att en sådan uppgift ska överflyttas till annan än kunden.

Kontaktinformation

Om kund har frågor om hur Linder & Partners behandlar personuppgifter, vänligen kontakta:

Ansvarig: Yvonne Svensson, tel 08-545 225 55, yvonne.svensson@linderpartners.se

Hur klagar kund på behandlingen?

Datainspektionens jobb är att kontrollera att personuppgiftsregelverket följs. Om kund upplever något man anser är ett brott mot regelverket, vänligen skicka in en skriftlig anmälan till Datainspektionen. Postadress: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm.

Så mycket tjänar du

Beräkna hur mycket man tjänar på en nettoupphandlad försäkring.

Din eller företagets årspremie för pensionsförsäkringar:

Vad menas med årspremie? »

Din ålder eller de anställdas snittålder:

Mer i pension till dig eller till de anställda vid nettoupphandlad försäkring:

0 kr Hur har vi räknat? »

Vad menas med årspremie

Här skall du fylla i den premie som betalas årligen till ditt eller dina anställdas pensionssparande.

Hur har vi räknat

Denna beräkning syftar till att visa hur mycket mer i pension man kan erhålla om man upphandlar försäkringar netto, dvs utan provision. 

Beräkningen baseras på angiven ålder och premie samt att premien betalas till 65 år och att pensionen utbetalas under 15 år. Skillnaden i avgifter mellan en nettoupphandlad jämfört med provisionsupphandlad försäkring är 0,5 % av pensionskapitalet, varje år, fram tills dess att sista pensionskronan är utbetald vid 80 år. 

Vi har räknat med en realränta på 4 % (dvs efter avdrag för inflation o skatter). Det innebär att skillnaden i pension kan relateras till dagens penningvärde. 

Skillnaden i avgifter skiljer sig mellan olika försäkringsbolag, de 0,5 % vi räknat med i detta exempel är lågt räknat. I många fall kan det skilja mer än 1 % och ibland upp till 2 % i högre avgifter, varje år.