EU har tagit fram två nya direktiv för finansbranschen

EU har tagit fram två nya direktiv, Taxonomi samt Disclosureförordningen. Båda syftar till att Europas investeringar ska bli mer hållbara.

Vad innebär Disclosureförordningen även kallat SFDR? Det övergripande syftet med SFDR är dels att motverka så kallad greenwashing men framför allt att styra kapitalflöden till hållbara investeringar.

Taxonomin innefattar tre trösklar som ens finansiella aktivitet måste överkomma för att anses vara miljövänlig. 0

     1. Gör en märkbar kontribution till en av de sex
hållbarhetsmålen

 • Minskning av klimatförändringar
 • Anpassning till klimatförändringar
 • Hållbart nyttjande och skydd av vatten och marina resurser
 • Skiftet till cirkulär ekonomi
 • Förebyggande och kontrollerande av utsläpp
 • Skyddande och återbyggande av biologisk mångfald och ekosystem

2. Bidra inte till mer skada på de andra fem målen
3. Möt minimikraven – T.ex OECD riktlinjer för multinationella företag och FNs guidande principer för företag och mänskliga rättigheter.

 • Anpassning till klimatförändringar
 • Hållbart nyttjande och skydd av vatten och marina resurser
 • Skiftet till cirkulär ekonomi
 • Förebyggande och kontrollerande av utsläpp
 • Skyddande och återbyggande av biologisk mångfald och ekosystem

Direktivet innebär ett par gränsdragningar som finansbranschen kommer behöva förhålla sig till framöver. Vill du veta mer? Kontakta oss för mer information.