Nu blir det enklare med pensionsflytt

Efter många turer har riksdagen sagt ja till regeringens proposition. Lagändringarna som träder i kraft 1 januari 2020 syftar till att effektivisera möjligheterna att återköpa och flytta livförsäkringar. Det är många förbättringar, men fortfarande kvarstår en del hinder för enkel flytt av pensionskapital.

Flytträtt innebär att du får flytta värdet i din pensionsförsäkring till ett annat försäkringsbolag. Det bolag som du flyttar från tar vanligtvis ut en avgift för flytten vilket har varit föremål för diskussion under en längre tid. Denna med flera frågeställningar reglas nu och ändringarna kommer att ske gradvis.

Lagändringen är ett steg i rätt riktning och nedan har vi sammanfattat några av de viktigaste punkterna från lagändringarna:

  • Hela värdet i en eller flera pensionsförsäkringar får flyttas till en annan pensionsförsäkring med samma person som försäkrad, utan några beskattningskonsekvenser.
  • Flytt ska kunna göras under tiden din pension betalas ut. Utbetalning får dock inte ha påbörjats från den försäkring som du vill flytta till.
  • Kravet på att den mottagande pensionsförsäkringen ska vara nytecknad slopas.
  • Kravet på att den mottagande försäkringen ska vara tecknad av försäkringstagaren i den ursprungliga försäkringen slopas. Men eftersom flytten fortfarande kräver godkännande från försäkringstagaren till den avgivande försäkringen (i normalfallet arbetsgivaren) så innebär förändringen väldigt lite i praktiken.

Riksdagen meddelade dock att regeringen skyndsamt bör återkomma till riksdagen med ett lagförslag som tydligt skiljer fond- och depåförsäkringar från traditionella livförsäkringar när det gäller vilka avgifter som får tas ut vid flytt och återköp. Syftet är att ytterligare begränsa avgifterna vid återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar. Lagförslaget bör därför utformas utifrån nedanstående riktlinjer:  

  • Flyttavgifterna ska begränsas kraftigt. De ska enbart motsvara de direkta kostnaderna för den administrativa hanteringen av flytten.
  • Ett avgiftstak på flyttavgiften bör införas.
  • Flytträtten bör gälla för försäkringar tecknade både före och efter den 1 juli 2007, om inte avgörande skäl talar mot detta.
  • Fribelopp vid flytt av små försäkringsvärden och automatisk flytt av försäkringsvärden under fribeloppet vid byte av arbetsgivare ska prövas.

Förändringen kommer att ske gradvis och vi kommer därför att ha anledning att återkomma till detta ämne.

Fortfarande kommer dock en av de största ”hindren” för flytt av pensionskapital att ligga kvar, på tjänstepensioner krävs att arbetsgivaren godkänner flytten. Och många större arbetsgivare är inte intresserade av att teckna tjänstepensioner utanför de ramavtal de ofta upphandlat.

Ytterligare en sak som gör flytt av pensionskapital lite komplicerad är den omfattande administrationen och de compliance-regler som måste uppfyllas i samband med flytt.