Uppstickare sedan 1989

Om Linder & Partners

Vi ger riktig rådgivning till företag och anställda inom pensioner och försäkringar. Vi skiljer oss från de flesta andra genom att vi tar betalt direkt från våra kunder för våra tjänster, inte genom provision eller kick-back från försäkringsbolag eller fondförvaltare. Vi vill vara helt objektiva och inte ha några andra incitament än att hjälpa våra kunder att få de bästa lösningarna inom pensioner och försäkringar. Det leder dessutom ofta till att anställda får högre pension eftersom de slipper betala onödigt höga avgifter. Låga avgifter är alltid viktigt när det gäller ett så långsiktigt sparande som pensioner är.

Vi började som ett litet försäkringsmäkleri för 30 år sedan med en avvikande idé om hur rådgivning kring pensioner och försäkringar skulle gå till. Vi ville erbjuda oberoende rådgivning där ersättningen inte skulle bestå av provisioner från försäkringar. Vid den tiden var vi drivna entusiaster som hade svårt att övertyga försäkringsbolagen om att ta fram nettoprodukter, dvs försäkringar utan provision. Vi var helt ensamma om denna affärsmodell.

In English

About Linder & Partners

We offer our clients real advice to companies and employees in pensions and insurance. We differ from most others in that we charge our clients directly for our services, not through commissions or kickbacks from insurance companies or fund managers. We want to be completely objective and have no other incentive than to help our customers get the best solutions in pensions and insurance. It also often leads to employees receiving a higher pension because they do not have to pay unnecessarily high fees. Low fees are always important when it comes to long-term savings such as pensions.

We began our journey as a small insurance brokerage 30 years ago with a deviant idea of ​​how advice on pensions and insurance should go. We wanted to offer independent advice where the remuneration would not consist of commissions from insurances. At the time, we were driven enthusiasts who had a hard time convincing insurance companies to produce net products, i.e. insurance without commission. We were completely alone in this business model.

En del av våra ca 20-25 glada medarbetare.

Arvodesmodellen

Ett arvode som betalas av kunden är grunden för att vi som rådgivare ska kunna ge en riktig och opartisk rådgivning. Vi upphandlar pensioner utan provision, för att våra råd inte ska påverkas av ersättningen från försäkringsbolag och fondförvaltare.

För företag

Vi brinner för bra lösningar för våra kunder. Många tycker att pensioner och försäkringar är tråkigt. Vi tycker det är ett riktigt roligt och spännande område. Det mest tillfredställande är att hitta bra lösningar till våra kunder!

Vårt mål

Att hjälpa fler kunder till bra lösningar. Vi vet att vi är föregångare genom vårt sätt att erbjuda opartisk rådgivning. Framöver hoppas vi även att fler rådgivare väljer att arbeta enligt liknande modeller.

Linder & Partners – då, nu och framåt

Vi har kämpat länge för att få försäkringsbolagen att erbjuda bra nettolösningar. Det är inte alltid lätt att vara först. Ett av våra första nettoavtal, med Skandia Link, innebar att våra kunders försäkringar blev klassade som personalförsäkringar, dvs som om de vore anställda på Skandia. Rent tekniskt var det enda sättet att få till lägre avgifter. Att försäkringsbolagen inte ville anpassa sig berodde inte bara på bristande IT-resurser. Ett annat viktigt skäl var att försäkringsbolagen gynnades av provisionslösningar, eftersom det genererade försäljning av försäkringar. Vår ambition att erbjuda försäkringar utan provision med lägsta möjliga avgift passade inte riktigt in i deras mall.

Det har varit mycket enklare att få kunder att förstå nyttan av vår modell. Inledningsvis var det naturligtvis svårt att som liten aktör få större kunder att nappa på konceptet. Vi har gärna fått vara rådgivare till företagsledningen, delägarna eller mindre grupper, vilket förvisso passat oss bra. Men det är först under de senaste tio åren som större företag har börjat anlita oss för att hantera hela deras samlade behov av rådgivning (både till företaget och till de anställda) samt sköta administration och upphandling av pensioner och försäkringar. Utvecklingen av ett bra IT-stöd har varit en viktig förutsättning för att möjliggöra detta.

De senaste tio åren har vi upplevt en snabb tillväxtresa och vunnit de flesta större upphandlingar som vi deltagit i gällande rådgivning och service inom pensioner och försäkringar till arbetsgivare och anställda. Det är glädjande att dessa upphandlingar i många fall har genomförts av upphandlingskonsulter, det vill säga aktörer som är väl insatta i branschen och har mycket kompetens inom pensions- och försäkringsområdet . Ännu mer glädjande är att våra kunder uppger sig vara mycket nöjda med vårt arbete och vår rådgivning.

De stora konkurrenterna i branschen har varit lyckosamma med att skapa paketerade tjänster som i många fall är bra och har lockat många kunder. Vi ser dock att dessa aktörer i mycket stor utsträckning tenderar att rekommendera sina egna fonder när de ger rådgivning åt sina kunder. Så även om de för kundens räkning har upphandlat fem eller sju valbara försäkringsbolag med kanske ett hundratal fonder i varje, så har individen ändå hamnat någon av de tre fonder som är mäklarhusens egna och där avgifterna ofta är höga.

Det finns tre problem med detta:

  1. Avgifterna på mäklarhusens fonder är upp till tio gånger högre än indexfonder eller motsvarande billiga fonder som kunderna annars kunde ha valt.
  2. Avkastningen i dessa fonder har dessutom i många fall varit mindre bra.
  3. Det är ingen riktig rådgivning om rådgivaren säljer sina egna fonder.

Men vi ska kanske inte klaga på det, eftersom det ger oss goda möjligheter att hjälpa fler kunder till bättre lösningar.

Vad är Linder & Partners mål?
Vi brinner för att hitta bra lösningar för våra kunder. Många tycker det är tråkigt med pensioner och försäkringar, men vi tycker det är ett riktigt roligt och spännande område. Det mest tillfredställande vi vet är att hitta bra lösningar till våra kunder!

Vårt mål är att hjälpa fler kunder till bra lösningar. Vi vet att vi är föregångare inom vår bransch genom vårt sätt att erbjuda opartisk rådgivning. Framöver hoppas vi även att fler rådgivare väljer att arbeta enligt liknande modeller.

Övriga mål
Linder & Partners ska vara en av de mest kompetenta och engagerade rådgivarna inom pensioner och försäkringar.

Vi ska vara en tillräckligt stor aktör för att ha både djup och bred kompetens samt resurser för att tillgodose kundernas behov. Samtidigt ska vi inte bli större än att vi fortfarande är en liten organisation där alla medarbetare känner varandra och alla känner sig delaktiga.

Kunder, både företag och deras anställda, ska vilja vara kunder hos Linder & Partners.

Vi ska fortsätta att bygga vårt goda renommé i form av respekt från kunder, konkurrenter och försäkringsbranschen som helhet.

Vi ska attrahera duktiga medarbetare.