Förköpsinformation - företag

Förköpsinformation

Enligt lagen om försäkringsdistribution är vi, som försäkringsförmedlare, skyldiga att lämna viss information till er som kund till oss. Nedanstående information följer Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om försäkringsdistribution (FFFS 2018:10).

Tillsyn, registrering och intresseorganisationer

Linder & Partners är en försäkringsförmedlare med tillstånd och under tillsyn av Finansinspektionen. Linder & Partners har rätt att distribuera alla slags livförsäkringar samt är registrerat hos Bolagsverket. Linder & Partners tillstånd kan kontrolleras i Bolagsverkets register. Vidare står Linder & Partners under tillsyn av Konsumentverket avseende marknadsföring och reklam. Se samtliga kontaktuppgifter nedan.

Att anställda försäkringsförmedlare hos Linder & Partners har rätt att distribuera försäkringar samt vilken typ av försäkringar det gäller kan kontrolleras hos Finansinspektionen. Samtliga våra förmedlare/rådgivare har tillstånd att förmedla alla slags livförsäkringar.

Samtliga förmedlare/rådgivare uppfyller alltid de kunskapskrav som lagstiftning och annan reglering/tillsyn kräver. Vi är även registrerade hos InsureSec, som säkerställer och kontrollerar att vi uppfyller dessa krav och riktlinjer samt är medlemmar i SFM, en branschorganisation för försäkringsförmedlare.

Information om Linder & Partners behandling av personuppgifter samt fullmakter

Linder & Partners behandlar personuppgifter i enligt med gällande lagstiftning, GDPR, och har tagit fram en personuppgiftspolicy där detta regleras, se separat bilaga ”Hantering av personuppgifter”.

Inför ett rådgivningstillfälle ber vi våra kunder lämna viss information till oss. Detta för att vår rådgivning ska baseras på de anställdas personliga och ekonomiska förutsättningar. I de fall vi inte får in den information vi efterfrågar/behöver får vi inte ge personlig och individuell rådgivning. Vår information kan då endast baseras på allmänna generella rekommendationer/förslag.

Vi använder oss av två olika fullmakter i våra kundrelationer, även om vi först och främst använder oss av informationsfullmakter gällande anställda på våra kundföretag.

Informationsfullmakt: I våra inledande kontakter använder vi oss alltid av en informationsfullmakt. Den här fullmakten ger oss möjlighet att inhämta information om era anställdas försäkrings- och pensionsinnehav. Den ger oss inga andra rättigheter. Fullmakten kan gälla tills vidare eller vara tidsbegränsad. Fullmakten kan givetvis alltid återkallas av er.

Förmedlingsfullmakt: I vissa fall då vi får ett utökat uppdrag, som ska regleras i särskild överenskommelse, kan vi även använda en s.k. förmedlingsfullmakt. Då har vi även möjlighet att företräda er gentemot försäkringsbolagen avseende ert försäkringsskydd. I de flesta fall krävs dock ändå företagets underskrift för att en önskad åtgärd ska genomföras hos försäkringsbolaget. Fullmakten gäller tills vidare men kan alltid återkallas av er.

Rådgivning och förmedling

Vår rådgivning syftar till att ge så bra pensions- och försäkringslösningar som möjligt för våra kunder. Rådgivningen baseras på en regelbunden utvärdering av de försäkringsprodukter vi förmedlar utifrån de försäkringsbolag vi bedömer erbjuder bra och konkurrenskraftiga villkor för kunderna.

Vi har fokus på låga avgifter i alla pensions- och försäkringslösningar som föreslås / rekommenderas. Vi förmedlar och rekommenderar inte några förvaltningstjänster och får inte några provisioner eller andra intäkter från de placeringsförslag vi lämnar.

Linder & Partners sätter alltid kundnytta högst i samtliga kundrelationer. Linder & Partners arbetar därför först och främst med en arvodesbaserad rådgivning, men det förekommer att försäkringslösningar ändå utbetalar provisioner. Vi har tagit fram en policy gällande avräkning av erhållna provisioner, då dessa avräknas från avtalat arvode, i tillämpliga fall. Lagstiftningen kräver att om man tar emot provisioner från försäkringsbolag eller förvaltare får vi inte använda uttrycket ”opartisk och personlig analys”, även om dessa provisioner avräknas i enlighet med våra kundavtal.

I våra riktlinjer beskrivs närmare hur vi säkerställer att det inte föreligger intresse-konflikter som gör att kundens intresse åsidosätts. Dessa beskriver även god försäkringsdistributionssed samt vår etikpolicy.

 Information om hållbara investeringar

Innan våra kunder fattar investeringsbeslut är det viktigt att bedöma hur viktigt det är med så kallade hållbara investeringar.

Hållbara, eller ansvarsfulla investeringar är ett samlingsnamn för en rad olika arbetssätt som finansiella företag använder för att ta miljö- och samhällsansvar i sina produkter.

Vi diskuterar detta vid våra rådgivningsmöten men det är en stor fördel om man redan innan mötet tänker igenom hur viktiga dessa frågor är vid investeringsval. Alla försäkringsbolag har information på sina hemsidor där man kan läsa mer om hur de jobbar med sina hållbarhetsmål och hur hållbara deras olika placeringsalternativ är.

Mer information får finns även via vår hemsida www.linderpartners.se

Pris och ersättningsmodell: 

Linder & Partners ersättning för försäkringsförmedlingen utgörs i normala fall av ett avtalat arvode från Uppdragsgivaren. Men det kan även förekomma avtal med en mindre andel provision från försäkringsgivaren, dvs en kombination av de två, till exempel där delar av arvodet finansieras av en provision. Storleken på arvodet / ersättningen varierar beroende på vilken service våra kunder väljer. Önskas mer information ber vi er kontakta er försäkringsförmedlare på Linder & Partners

Oavsett ersättningsmodell så har vi alltid ett stort fokus på låga avgifter i upphandlade pensions- och försäkringslösningar. I samband med att vi ingår ett samarbetsavtal diskuteras de olika modellerna för att kunna erbjuda den modell som passar respektive kund bäst. Detta regleras sedan i en bilaga till avtalet ”Tjänstebeskrivning och Ersättning” och är tydlig för er som kund innan avtal ingås.

Dokumentation av försäkringsförmedlingen

För att utföra vårt uppdrag korrekt enligt gällande lagstiftning och branschens framtagna riktlinjer behöver vi inhämta viss information om era anställda och tecknade pensions- och försäkringslösningar. Vi ska även skriftligt dokumentera tidpunkten för rådgivningen, vilka råd vi lämnat och skälen till dessa samt om vi avrått från att vidta någon åtgärd.  Denna dokumentation ska kunden erhålla vid förmedlingstillfället eller snarast därefter. Dokumentationen arkiveras i vår databas så länge som det finns behov med hänsyn till försäkringstiden och den tid inom vilken anspråk på skadestånd kan göras, för närvarande 10 + 1 år, dvs 11 år från senaste rådgivningstillfället.

Synpunkter & klagomål

I vår strävan att alltid förbättra vår verksamhet är det mycket viktigt för oss att få både positiva och negativa synpunkter från våra kunder och ber er då i första hand vända er till era kontaktpersoner på Linder & Partners, alternativt skicka e-post till info@linderpartners.se. Vi ska återkomma inom 5 arbetsdagar, dock max 14 dagar. Klagomålsansvarig är Stefan Linder.

Att framställa ett klagomål är kostnadsfritt och Linder & Partners kommer att hantera eventuella klagomål med tillbörlig omsorg. Se vidare information i vår Klagomålspolicy på vår hemsida.

Om en tvist uppstår mellan er och Linder & Partners kan denna prövas av svensk allmän domstol. Du som är konsument kan även få din tvist prövad av Allmänna reklamationsnämnden.

Önskar Du mer information om vår policy för klagomålshantering kan Du gå in på vår hemsida www.linderpartners.se.

 InsureSec

Bolaget är anslutet till InsureSec och träffas därmed av InsureSec regelverk, vilket bland annat anger att försäkringsförmedlare ska agera korrekt, professionellt och med kundens bästa för ögonen.

Som kund kan du anmäla Bolagets eventuella överträdelser av regelverket till InsureSec via e-post till info@insuresec.se eller på telefonnummer 08 – 410 415 75.

 Ansvarsförsäkring

Linder & Partners och dess försäkringsförmedlare omfattas av en obligatorisk ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada. Den försäkringen täcker eventuell skadeståndsskyldighet som vi kan ådra oss mot er som kund.
Försäkringen är tecknad hos Written Insurance Sweden AB (försäkringsförmedlare) och försäkringsgivare är Accelerant Insurance Limited (försäkringsgivare).

Om ni som kund drabbas av en skada eller ekonomisk förlust där ni anser att Bolagets agerande har vållat denna har ni möjlighet att rikta krav direkt mot Gjensidige MGA Insurance holding. Vid skada, vänligen kontakta Sedgwick Sweden AB, 08-98 33 60, info@se.sedgwick.com som reglerar skador åt Gjensidige MGA Insurance holding.

Den högsta ersättning som kan betalas ut för en skada som gäller försäkringsförmedling är 1 300 380 euro och den högsta ersättning som sammanlagt kan betalas ut under ett år är 2 600 750 euro.

Våra kontaktuppgifter

Linder & Partners AB      org.nr 556364-0555        e-post: info@linderpartners.se

Kungsgatan 59                www.linderpartners.se

111 22 Stockholm           Telefon växel: 08-545 225 50

 

Ansvarig försäkringsförmedlare resp. ansvarig administratör:

Information om vilka som är era kontaktpersoner, i första hand, framgår i separat information som ni erhåller från Linder & Partners och dessa uppgifter finns även på era kundsidor med inloggning via www.linderpartners.se. NI kan även alltid kontakta oss enligt ovan för mer information. Namnet på den rådgivare ni har fått rådgivning av framgår av rådgivningsdokumentationen som upprättas i samband med rådgivningsmötet.

Kontaktuppgifter Myndigheter och organisationer

Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, Kundtjänst: 0771–670 670, E-post: bolagsverket@bolagsverket.se Webb: www.bolagsverket.se 

Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, växel 08-408 980 00, E-post: finansinspektionen@fi.se Webb: www.fi.se

InsureSec AB, Birger Jarlsgatan 55, 111 45 Stockholm Telefon 08-40 415 75 E-post: info@insuresec.se Webb: www.insuresec.se

SFM, Apelbergsgatan 36, 111 37 Stockholm, Telefon 08-545 215 40, E-post: info@sfm.se Webb: www.sfm.se

Written Insurance Sweden AB (559317–8691), Adress: Artillerigatan 6, 114 51 Stockholm. Telefon: 08-120 513 35 Mejl: info@writteninsurance.se