Policy avseende hållbara investeringar

Policyns mål 

Denna policy för hållbara investeringar beskriver hur Linder & Partners AB, Bolaget, efterlever tillämpliga regelverkskrav avseende hållbara investeringar.   

Definition och omfattning 

Hållbara investeringar är ett samlingsnamn för en rad olika arbetssätt som investerare använder för att ta miljö- och samhällsansvar i sina investeringar. 

Vanliga metoder i till exempel fonders hållbarhetsarbete:  

  • Fonden väljer in bolag utifrån specifika kriterier för miljö, sociala och/eller affärsetiska frågor. Analysen av bolagens arbete med hållbarhet är i detta fall avgörande för valet av bolag i fonden. Vissa av dessa fonder har ett speciellt hållbarhetstema som till exempel vatten eller miljöteknik. 
  • Fonden väljer bort vissa bolag. Det kan till exempel handla om att man väljer bort företag inom vissa branscher som vapen, tobak, alkohol, spel eller pornografi. 
  • Fonden använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Det kan till exempel handla om att ställa krav på en mer miljövänlig produktion eller på bättre arbetsvillkor i fabrikerna.

Bakgrund 

En hållbarhetsrisk innebär miljörelaterade, sociala eller styrningsrelaterade händelser eller förhållanden som, om de förverkligas, skulle kunna ha en negativ betydande inverkan på investeringens värde, enligt vad som anges i sektorsspecifik lagstiftning 

I ett nytt regelverk ställs krav på att finansiella aktörer ska informera om hur hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut och finansiell rådgivning. Det ställs krav på att lämna information till investerare om hållbara investeringar. Syftet är att ge konsumenter rättvisande och tydlig information så att de kan fatta välgrundade beslut kring sina investeringar. Det ska bli lättare för en konsument att förstå hur hållbar en finansiell produkt faktiskt är, till exempel hur stor andel av de underliggande investeringarna som är klassade som hållbara och vilka strategier förvaltaren använder i sin förvaltning. Den nya regleringen berör även försäkringsrådgivare som distribuerar försäkringsbaserade investeringsprodukter. 

Bolag som träffas av regelverket ska på sin hemsida offentliggöra och hålla uppdaterad följande:  

  1. information om huruvida de, med hänsyn tagen till Bolagets storlek, arten och omfattningen av deras verksamhet samt vilka typer av finansiella produkter som de tillhandahåller rådgivning om, i sin försäkringsrådgivning (avseende fonderna i försäkringen) beaktar de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer, eller 
  2. information om varför investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer inte beaktas i deras investerings- eller försäkringsrådgivning och, i relevanta fall, information om huruvida och i så fall när sådana negativa konsekvenser kommer att beaktas.  

Bolaget säkerställer genom förköpsinformation samt i sin rådgivningsdokumentation att kunderna är medvetna om och har tagit hållbarhetsaspekterna under beaktande vid valet av produkter. 

Transparens i fråga om ersättningspolicyer i samband med integreringen av hållbarhetsrisker  

Bolaget lämnar information på sin hemsida om hur Bolagets ersättningspolicy är förenlig med integreringen av hållbarhetsrisker. 

Marknadsföringsmaterial 

Bolaget kommer kontinuerligt att säkerställa att något marknadsföringsmaterial som Bolaget använder inte motsäger den information som lämnas i enlighet med hållbarhetsregelverket. 

Information som ska lämnas 

Kunderna ska få nog med information av Bolaget för att förstå syftet med att välja hållbara investeringar och om kunderna inte väljer det, vilka negativa konsekvenser det kan få.  

Information på̊ Bolagets hemsida  

Information om hållbara investeringar 

Innan du som kund fattar investeringsbeslut, vill vi att du bedömer hur viktigt det är för dig med så kallade hållbara investeringar. 

Hållbara, eller ansvarsfulla investeringar är ett samlingsnamn för en rad olika arbetssätt som finansiella företag använder för att ta miljö- och samhällsansvar i sina produkter. 

Vanliga metoder i hållbarhetsarbetet: 

  • Produktbolaget väljer in bolag utifrån specifika kriterier för miljö, sociala och/eller affärsetiska frågor. Analysen av bolagens arbete med hållbarhet är i detta fall avgörande för valet av bolag i produkten. Vissa produkter har ett speciellt hållbarhetstema som till exempel vatten eller miljöteknik. 
  • Produktbolaget väljer bort vissa bolag. Det kan till exempel handla om att man väljer bort företag inom vissa branscher som vapen, tobak, alkohol, spel eller pornografi. 
  • Produktbolaget använder ett ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Det kan till exempel handla om att ställa krav på en mer miljövänlig produktion eller på bättre arbetsvillkor i fabrikerna 

När du får rådgivning av Bolaget kommer vi att bistå dig i denna fråga.  

I samband med rådgivning och annan försäkringsdistribution kommer vi att diskutera hållbarhetsfrågan med dig för att säkerställa att du som kund, med hjälp av rådgivning, kan fatta ett välgrundat beslut i detta avseende. Vidare kommer vi att gå igenom den information som finns att hämta om produkterna i detta avseende samt gå igenom vilken påverkan hållbarhetsfaktorerna har på bland annat din avkastning. Produktens hållbarhet kommer att beaktas på samma sätt som övriga relevanta faktorer för att du som kund ska hitta en lämplig produkt.  Resultatet av genomgången kommer att dokumenteras tillsammans med övrigt material som hör ihop med försäkringsförmedlingen för att du lätt ska hitta det i efterhand. 

Som en ytterligare hjälp finns ett par verktyg och märkningar att titta på innan rådgivningen för att underlätta.  Nedan finner du en beskrivning av dessa.  

Ta reda på hur hållbara fonder är på Hållbarhetsprofilen.se 

Ett sätt för dig som kund att ta reda på hur en specifik fond placerar utifrån ett hållbarhetsperspektiv är att gå in på Hållbarhetsprofilen.se. Det är en sajt där man kan söka upp en fond man är intresserad av och läsa om vilka hållbarhetsaspekter som förvaltarna beaktar i förvaltningen av fonden. Du kan också filtrera och begränsa ditt urval av fonder. På så sätt kan du hitta fonder som väljer bort bolag verksamma inom till exempel fossila bränslen. Du kan också begränsa urvalet så att du filtrerar fram fonder som inte bara tar hänsyn till hållbarhetsfrågor när de väljer bolag utan där hållbarhetsfrågan faktiskt är avgörande vid val av bolag att investera i.  

Morningstar 

Morningstar har tagit fram ett enkelt och användbart verktyg, hållbarhetslövet, som du som kund kan använda för att hitta fonder med fokus på hållbart sparande. De fonder som har symbolen med lövet investerar i bolag med låg exponering mot fossila bränslen och låg koldioxidrisk. Med koldioxidrisk menas att bolagen inte skulle drabbas ekonomiskt om världsekonomin helt ställer om till låga koldioxidutsläpp eller att de är så pass energieffektiva att de inte skulle gå under om det infördes ett globalt pris på koldioxid.  

Morningstar har också verktyget jordglober som innebär att de betygsätter fonder utifrån hur väl bolagen som ingår i fonden arbetar med hållbarhetsfrågor jämfört med andra fonder i samma kategori. I sin betygsättning tittar Morningstar på hur väl företagen som fonder investerat i hanterat frågor inom miljö, behandling av anställda och kunder och ägarstyrning. 

Traditionell försäkring

Om du ska placera i en s.k. traditionell försäkring där det är försäkringsbolaget som sköter och ansvarar för placeringarna i försäkringen måste du gå in på varje enskilt försäkringsbolags hemsida för att få information om respektive försäkringsbolags hållbarhetsarbete.  

Bra miljöval och försäkringar 

Följ länken för att få information om märkningen Bra miljöval och försäkringar. 

bramiljoval.se/omraden/forsakringar/

Utdrag ur Bolagets ersättningspolicy ”Hållbara investeringar”. 

I regelverket rörande hållbara investeringar ställs krav på att försäkringsförmedlare ska informera kunderna om hållbarhetsrisker när en produkt väljs ut. Syftet är att kunderna ska få en rättvisande och tydlig information så att de kan fatta välgrundade beslut i samband med sina produktval med beaktande även av hållbarhetsriskerna. Det ska vara lätt för en kund att förstå hur hållbar en produkt är, till exempel hur stor andel av de underliggande investeringarna som är klassade som hållbara och vilka strategier förvaltare använder i sin förvaltning. 

Linder & Partners AB anser att det är av största vikt att Linder & Partners AB:s anställda bidrar till att kunderna blir medvetna om hållbarhetsfrågorna och att dessa beaktas vid val av produkter som förmedlas. 

Då de anställda hos Linder & Partners inte har rörlig ersättning, baserad på försäljning el ersättning från 3:e part, påverkas inte de anställdas ersättning av hållbarhetsfrågan, men vid lönerevision är det en förutsättning för höjd ersättning att den anställde lämnat information och rådgivning om hållbarhetsfrågorna. Detta säkerställs genom kontroll av rådgivningsdokumentationer.”