Linder & Partners Personuppgiftspolicy

Hantering av personuppgifter

Nedan följer en beskrivning av hur och varför Linder & Partners AB behandlar personuppgifter för sina kunder.

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person, t.ex. uppgifter som kan identifiera den fysiska personen genom ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift, eller online-identifikationer.

Linder & Partners behandlar personuppgifter som är nödvändiga för att kunna agera som pensions- och försäkringsrådgivare (försäkringsförmedlare) och ge våra kunder relevanta råd anpassade för deras situation.

Linder & Partners behandlar alltid personuppgifter i enlighet med aktuell dataskyddsreglering.

Det är inte lämpligt att skicka känsliga personuppgifter eller personnummer via e-post utan att innehållet krypteras. Detta gäller både Linder & Partners och kunderna.

Om Linder & Partners upptäcker en säkerhetsöverträdelse som mycket sannolikt kan utgöra en allvarlig risk för våra kunders rättigheter, rapporterar Linder & Partners detta till kunden i enlighet med dataskyddsregelverket.

Varför och hur behandlar Linder & Partners personuppgifter?

Syftet med Linder & Partners behandling av kundens personuppgifter är att identifiera kunden och ge underlag för Linder & Partners uppdrag som rådgivare (försäkringsförmedlare). Linder & Partners använder endast system med tillräcklig säkerhet för att lagra och behandla personuppgifter, med bland annat inloggning via bank-id och kryptering av e-post. Samtliga anställda hos Linder & Partners omfattas av tystnadsplikt.

Vilka personuppgifter behandlar Linder & Partners?

Uppgifter som Linder & Partners behandlar kan kategoriseras enligt följande:

 • Uppgifter såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress och personnummer.
 • Uppgifter om kundens behov av försäkring:
  • Ekonomisk situation
  • Arbetssituation
  • Familjesituation
  • Målsättningar
  • Försäkringsskydd
  • Finansiella placeringar
  • Känsliga personuppgifter, såsom enklare hälsoinformation samt i vissa fall facklig anslutning (se information nedan)
 • Personuppgifter som syftar till att uppfylla kraven i lagen om undvikande av penningtvätt.
 • Information som är nödvändig för att utföra kontroll mot EU:s sanktionslistor.

Vilka behandlingsgrunder använder vi?

Vissa personuppgifter är nödvändiga att behandla för att uppfylla det uppdrag Linder & Partners har. Detta gäller bland annat namn- och kontaktuppgifter samt uppgifter som ligger till grund för behovsanalys och rådgivning.

Känsliga uppgifter hanteras sparsamt och endast när det är motiverat för vårt uppdrag. Exempel på detta kan vara uppgifter om facklig tillhörighet som behövs för att kunna hämta information om eventuell tecknad gruppförsäkring, enklare hälsoinformation som besvaras av kund på individuella val som görs i samband med rådgivning.

I det fall kund lämnar en fullständig hälsodeklaration i samband med tecknande av försäkring sparas aldrig någon kopia hos Linder & Partners, utan hälsodeklarationen vidarebefordras endast per post till berört försäkringsbolag.

Information om sjukskrivningar kan lämnas av arbetsgivare för att säkerställa att rätt försäkringsskydd för berörd anställd gäller.

Vem levererar Linder & Partners personuppgifter till?

I övrigt används personuppgifter för att utföra avtalat uppdrag. Om det är nödvändigt för Linder & Partners att använda ett personuppgiftsbiträde behandlar biträdet personuppgifter endast efter detaljerade instruktioner från Linder & Partners. Detta för att säkerställa kundens rättigheter och skydda kundens integritet. Eventuella tredje parter som mottar personuppgifter från Linder & Partners omfattas av sekretessavtal enligt avtal. Linder & Partners använder sig av personuppgiftsbiträde exempelvis avseende drift av IT-system.

Personuppgifter kan lämnas till offentliga myndigheter, om detta följer av lagstadgad upplysnings- eller utlämningsplikt.

Marknadsföring

Linder & Partners kan komma att behandla kunders personuppgifter för att marknadsföra sina tjänster (dock aldrig specifika produkter/placeringar) i den mån Linder & Partners bedömt att sådan rätt föreligger efter genomförd intresseavvägning. Detta gäller endast under förutsättning att kunden inte meddelat Linder & Partners att han eller hon inte önskar bli mottagare av sådan marknadsföring.

Hur länge lagrar Linder & Partners personuppgifter om kunderna?

Linder & Partners lagrar inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen. Enligt lagen om försäkringsförmedling samt lagen om försäkringsdistribution måste dock uppgifterna sparas i 10 år efter det senaste rådgivningstillfället enligt preskriptionsbestämmelserna i dessa lagar. Den personliga informationen kommer därefter att raderas omedelbart.

Kunds rätt till insyn, rättning, radering och dataöverföring

Insyn

Kunden har rätt att få insyn i de uppgifter vi behandlar. Det innebär att kunden har rätt att få veta vilket syfte och vilken behandlingsgrund Linder & Partners använder sig av, vilka uppgifter om kunden som Linder & Partners behandlar, vilka mottagare eller kategorier av mottagare som personuppgifterna vidareförmedlats till, hur länge personuppgifterna lagras samt varifrån uppgifterna inhämtats. 

Rätt att kräva rättning och radering

Om en kund tror att Linder & Partners har registrerat uppgifter om kunden som är oriktiga eller ofullständiga har kunden alltid rätt att begära rättelse av de aktuella personuppgifterna.

Kunden kan kräva att Linder & Partners tar bort personuppgifter om uppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla syftet med behandlingen; om kunden drar tillbaka sitt samtycke efter att samtycke använts som grund för behandling; om kunden motsätter sig behandlingen och det inte finns några andra lagliga grunder för att fortsätta behandlingen; eller om uppgifterna har behandlats olagligt. Kunden har också rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter om kunden anser att Linder & Partners agerar felaktigt i förhållande till personuppgifterna.

Rätt till dataöverföring

Kunden har alltid rätt att begära ut de personuppgifter Linder & Partners har lagrat om kunden på ett strukturerat sätt och i ett maskinläsbart format. Kunden har också rätt att kräva att Linder & Partners flyttar över sådana personuppgifter som behandlas och lagras till exempelvis en annan förmedlingstjänst via kund.

Rätten till överföring förutsätter dock att Linder & Partners behandlar personuppgifterna med stöd av samtycke från kunden eller för att uppfylla Linder & Partners uppdrag (avtal). Överföringen gäller bara sådana personuppgifter som kunden själv har lämnat. Om Linder & Partners har lämnat ett råd till kunden kan kunden inte begära att en sådan uppgift ska överflyttas till någon annan via kunden.

Kontaktinformation

Om du som kund har frågor om hur Linder & Partners behandlar personuppgifter, vänligen kontakta:

Ansvarig: Yvonne Svensson, tel 08-545 225 55, yvonne.svensson@linderpartners.se. Linder & Partners AB, Gamla Brogatan 27, 111 20 Stockholm

Hur kan man som kund klaga på behandlingen?

Datainspektionens jobb är att kontrollera att personuppgiftsregelverket följs. Om du som kund upplever något du anser är ett brott mot regelverket, vänligen skicka in en skriftlig anmälan till Datainspektionen. Postadress: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm.

Cookies

På Linder & Partners hemsida används Google Analytics för att samla in information om hur webbplatsen används. Inga personuppgifter (så som e-post, namn eller personnummer) samlas in i detta syfte. För denna funktionalitet sparas ett antal cookies. Mer om hur detta sker finns att läsa här.