Portföljförvaltning juni 2024

Börsutvecklingen under månaden liksom under det första halvåret var tudelad, förenklat kan mönstret förklaras med att de största IT företagen och läkemedelsföretag med inriktning mot obesitasmedicin gick starkt medan övriga sektorer utvecklades ”sidledes” i termer av kursutveckling.

Den nordiska kreditmarknaden kännetecknades fortsatt av en stor efterfrågan på krediter, men med ett relativt snävt utbud. Fortsatt är konjunktursignalerna från USA relativt positiva vilket gör att en sänkning av styrräntan tidigast sker vid nästa FOMC möte den sista juli, vid det senaste mötet i juni bibehölls räntan oförändrad på 5,25–5,50%. I Europa är konjunkturen svagare, vilket också innebar att ECB sänkte räntan med 25 baspunkter till 3,75% i juni.

Sveriges Riksbankschef indikerar att ytterligare upp till tre räntesänkningar kan komma under året, detta efter den första om 25 baspunkter i maj. Det förutsätter dock att konsumentprisstatistiken framöver visar på en inflationstakt i linje med Riksbankens mål.

Ett halvt år in på 2024 har det ekonomiska läget stabiliserats: ekonomisk aktivitet är på lågvarv, inflationen är på väg ner och den är nära målet på många håll. Sänkning av styrräntor har börjat i Europa och USA väntas följa efter i närtid. Med detta som bakgrund är risktillgångar fortsatt intressanta där vi fortsatt har valt en väl balanserad exponering. För aktier gäller att vi förväntar oss en god utveckling för helåret men att kortsiktigt kan värdeutvecklingen bli mer dämpad. För företagsobligationer är utvecklingen fortsatt väl i linje med vår bild för helåret.

Globalt steg aktieindex 2,9% under juni, som nämnt tydlig drivet av USA och då i synnerhet teknikbolagen med Nasdaq plus hela 6,8%. Sverige, i linje med övriga Europa som skakades av politisk oro i Frankrike, föll däremot tillbaka 1,2% och både globalt och här hemma klarade sig större bolag bättre än mindre. Tillväxtmarknader tog lite revansch och steg hela 4,7% främst med bidrag från marknader med exponering mot AI temat som Taiwan och Sydkorea.

Exkludering av fossila bränslen fortsatte att gynna Öhman Marknad Global även under juni. Fonden avkastade +3,5% jämfört med 2,9% för index. Mindre bolag hade återigen en svagare månad och Kempen Global Small Cap föll 4%. First Solar, verksamma inom solenergi, och ett större innehav i fonden föll 16%, dels på vinsthemtagningar (+48% i maj) men också efter att flera sektorkollegor kom ut med svagare försäljningsprognoser för resterande året.

Svenska bolag handlade som nämnt svagt och Storebrand Sverige föll i linje med index 1,3%. Småbolag var även här något sämre, -2,6%, men portföljernas exponering i Cliens Småbolag stängde något bättre på -1,5%. Fondens största innehav AAK, en expert på växtbaserade oljor och fetter, hade en bra månad på riktkurshöjningar från flera analytiker.

Tillväxtmarknader var en av vinnarna under juni. East Capital Global Emerging Markets steg 4,7% där fondens största innehav, chiptillverkaren Taiwan Semiconductor, steg 19%, efter att man signalerat kommande prishöjningar för sina produkter. Portföljernas ränteallokering visade återigen mycket god avkastning där yieldnivåerna fortsätter ge stöd åt marknaden. Längre marknadsräntor föll tillbaka, med positiv effekt på framför allt Storebrand Obligationsfond som steg 1,8% på månaden.