Portföljförvaltning Oktober 2023

Ökad geopolitisk oro och fortsatta bekymmer kring inflationen ledde till instabila aktiemarknader under oktober. Den övergripande bilden från tidigare i höst förblir oförändrad, där den amerikanska ekonomin visar relativ styrka jämfört med den europeiska utvecklingen. När den penningpolitiska åtstramningen har haft full effekt, med förväntad inflation i linje med centralbankernas långsiktiga mål, kan vi se framåt med ökad optimism och förhoppningsvis även lägre styrräntor.

Återigen överraskar inflationssiffrorna i Europa positivt, med en årlig inflation som understiger 3 procent. Detta kan signalera att centralbankernas höjning av kortsiktiga räntor närmar sig sitt slut. Samtidigt betonar centralbankscheferna behovet av tydlighet i utvecklingen, vilket innebär att eventuella sänkningar inte bör diskonteras ”i förtid”. Det är troligt att vi kommer att behöva hantera ökad osäkerhet kring de kommande ränteutvecklingarna på kort sikt.

Vi befinner oss i den sista fasen av en period med volatila aktiemarknader, huvudsakligen på grund av betydande osäkerhet kring företagens vinstutveckling och den uteblivna förbättringen av ränteläget. Det är tydligt att det behövs klara signaler om att räntetoppen har nåtts och att förväntningarna på framtida sänkningar inte är alltför avlägsna. På lång sikt förväntas aktier, som alltid, ge avkastning i linje med investerarnas krav. Räntebärande värdepapper framstår som lockande med en förväntad avkastning som är hög i förhållande till den begränsade risken.

Fortsatt svag krona höll världsindex relativt stabilt under oktober på -0,25%, jämfört med -3% mätt i USD. Stockholmsbörsen handlare återigen mycket svagt och stängde hela 3,7% ner. Räntebärande placeringar utvecklades däremot svagt positivt, stärkt av stabila kvartalsrapporter och fortsatt höga yielder.

Öhman Marknad Globalutvecklades i linje med världsindex och stängde relativt oförändrat på månaden .Globala småbolag underpresterade fortsatt och Kempen Global Small Cap föll 4,6%.

Diagnostikbolaget Quidel Ortho Corp, ett av fondens större innehav, föll 14% då kvartalet visade på något sjunkande intäkter vilket marknaden tog fasta på, trots upprepade starka utsikter för helåret.

Rapportsäsongen i Sverige har överlag överraskat positivt men det hjälpte inte under oktober som bjöd på en bred nedgång bland de svenska storbolagen. Till exempel levererade samtliga svenska storbanker rekordsiffror för kvartalet men föll ändå då marknaden sannolikt förväntat sig ännu mer. På småbolagssidan såg det något mer positivt ut, Cliens Småbolag -2,5%, där de positiva kvartalsrapporterna sannolikt hade en tydligare effekt, med tanke på de mer nedpressade kurserna.

Tillväxtmarknader, med lite draghjälp av den svaga svenska kronan, avslutade oktober -1,2%. Bland annat handlades Korea svagt på rädslan för lägre efterfrågan på batterier och i övrigt såg vi generell svaghet i regionen på ökad geopolitisk oro. På den positiva sidan gick Polen starkt, +20%, på ett positivt överraskande valresultat.

Räntesidan av portföljerna utvecklades liksom marknaden väl. Till exempel steg Spiltan Räntefond Sverige 0,7% efter starka bidrag från framför allt fastighetssektorn där både kvartalsrapporter och fastighetsförsäljningar i linje med bokfört värde mottogs positivt av marknaden. Till exempel meddelade fastighetsbolaget Corematt de har tecknat ett antal avsiktsförklaringar om försäljningar av fastigheter till ett sammanlagt värde om cirka tolv miljarder kronor vilket tydligt kommer stärka balansräkningen för att hantera kommande obligationsförfall.