Portföljförvaltning september 2023

De globala aktiemarknaderna föll i september, vilket var ett trendbrott jämfört med de senaste månaderna. Amerikanska aktier, inklusive de stora teknikbolagen, underpresterade, medan Europa och tillväxtmarknader klarade sig något bättre. I USA noterade både S&P 500 och Nasdaq sin sämsta månad för året där den främsta orsaken återigen var de kraftigt stigande räntorna. Räntan på den amerikanska 10-åriga statsobligationen steg från 4,11% till 4,58% och nådde sin högsta nivå sedan 2007. De långa obligationsräntorna påverkas inte bara av förväntningarna på inflationen utan även av tillväxt och trots en betydande minskning av den amerikanska inflationen fortsätter den ekonomiska aktiviteten att visa styrka. Följaktligen meddelade Federal Reserve sin avsikt att behålla de höga räntorna under en längre period. Stigande räntor innebär att företagen står inför högre lånekostnader och ger investerarna ett övertygande alternativ till aktier.

Vi är mitt i en period av instabila aktiebörser, helt beroende på osäkerhet kring vinstutvecklingen i företagen och styrräntor som fortfarande är i stigande. Detta sammanfaller med den ”normala” oro som infaller under hösten. Sammantaget behövs det tydligare signaler om att räntetoppen är nådd och att förväntningar om att kommande sänkningar inte sker alltför långt fram i tiden. På lång sikt kommer aktier, som alltid, ge en avkastning i nivå med avkastningskravet. Även räntebärande värdepapper erbjuder en attraktiv förväntad avkastning i rådande makromiljö.

Världsindex stängde ner 4,9% så stockholmsbörsens -1,9% var relativt starkt i jämförelse. Mätt på helåret är det dock fortsatt stor fördel globala aktier med ett försprång på 10%. Med stigande räntor som främsta orsak till det negativa sentimentet föll tillväxtrelaterat och småbolag mest medan den enda sektorn globalt med positiv avkastning var Energi, i spåret av betydligt högre oljepriser.

Både Öhman Marknad Global och Kempen Global Small Cap utvecklades kraftig negativt under september, i linje med de globala aktiemarknaderna. Öhman tappade något utöver index på sin exkludering av fossila bränslen. Kempen kompenserade och stängde månaden något starkare då fonden största position, elektronikbolaget JabilInc, kommunicerade starkare resultat än väntat och steg 10%.

Sverige handlade fortsatt ner, men som nämnt betydligt starkare än globala aktier. Portföljens övervikt här mot småbolag straffade sig dock återigen på temat stigande räntor och vi sätter nu tilltro till att bolagen kan bevisa att de har kunnat hantera rådande marknadsläge i de inom kort kommande kvartalsrapporterna. Även tillväxtmarknader handlade ner under september, -3,4%. Det var stora skillnader mellan de olika marknaderna med en tydlig nedgång i de marknader som presterat starkast tidigare under året så som Mexico, Grekland och Polen. På andra sidan hittar vi marknader som gynnas av högre oljepriser, tex Brasilien och länder i Mellanöstern. Räntesidan levererade blandad avkastning då stigande räntor pressade positioner med längre duration samtidigt som vi såg högre kreditspreadar i marknaden. De nuvarande höga ”yielderna” kompenserade dock för majoriteten av nedgången i priserna. Vi ser för närvarande över exponeringarna i de olika räntefonderna för att säkerställa att andelen mer riskfyllda innehav är begränsad.